הגדרות

 1. “החברה” – המרכז הישראלי לחברות בע”מ

 2. “המערכת” – מערכת front- man המופעלת על ידי החברה.

 3. “המפיץ” – כל איש, אישה או ארגון הפועלים לפרסום המערכת מכוח ובכפוף להוראות תקנון זה, אשר אישר תנאי תקנון זה והצטרפותו כמפיץ אושרה על ידי החברה.

 4. “הארגון” – כל איש, אישה או ארגון המקבלים שירותים מהחברה באמצעות המערכת ופועלים בהתאם לתנאי השימוש של המערכת בכלל, ומשלמים לחברה את התמורות הנדרשות בפרט.

 5. “תשלומים מוחרגים” – תשלומים עבור מוצרים שמוחרגים מתוכנית השותפים, לרבות:

 6. “תשלומים חודשיים קבועים” – תשלומים אשר משולמים לחברה מדי חודש על ידי ארגון עבור שירותים המוענקים באמצעות המערכת, ללא תלות בשימוש במערכת לרבות: תשלום על שימוש במודול, תשלום על הרחבת כמות שימוש במודול והרחבת משתמשים במערכת ולמעט תשלומים מוחרגים.

 7. “ארגון מקושר” – ארגון אשר מסומן במערכת כארגון שהתקשר עם החברה לקבלת שירותים באמצעות המערכת שהמפיץ היווה את הגורם היעיל בהתקשרות כאמור.

 8. “ארגון מזכה למפיץ” – ארגון אשר משלם לחברה תשלומים חודשיים קבועים והינו ארגון מקושר למפיץ.

 9. “עמלת הפצה” – בהתאם להסכם בין “החברה” למפיץ.

 10. “הקישור הייחודי” – קישור ייחודי המאפשר לארגון להצטרף למערכת, ומאפשר למפיץ מעקב אחר התשלומים החודשיים הקבועים ואחר מספר נתונים מוגבלים בקשר עם הארגונים המזכים למפיץ.

מטרת התוכנית

 1. מטרת התוכנית הינה הגדלת היקף המשתמשים במערכת תוך תגמול ותמרוץ המפיצים שעוזרים לתהליך הגדילה.

תנאים כלליים

 1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין המפיץ לבין החברה. ההסכם ייכנס לתוקפו עם אישורו על ידי המפיץ והסכמת החברה להצטרפותו של המפיץ לתוכנית זו, במצטבר, ויסיים את תוקפו מייד עם משלוח הודעת דוא”ל על ידי החברה למפיץ או על ידי המפיץ לחברה המודיע בדבר ביטול ההסכם. סיכומים עתידיים פרטניים בין המפיץ לחברה יבוצעו בכתב בלבד ובאישור פוזיטיבי של שני הצדדים.

 2. החברה רשאית לשנות את מבנה המערכת, את השירותים המוצעים במסגרתה ואת כל הפרטים הנלווים למערכת באופן חד צדדי, ללא כל צורך בהודעה מראש או עדכון למפיץ. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה, לרבות מקום בו שינויים כאמור יביאו להפחתת התשלומים החודשיים הקבועים.

 3. היחסים בין החברה למפיץ הינם יחסי מזמין-ספק. אין בתקנון זה או בקשר בין החברה למפיץ יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות. כל טענה ליחסים שונים מיחסי מזמין-ספק, תגרור שיפוי רטרואקטיבי של החברה על ידי המפיץ על מנת להתאים את העלות שתיגרם לחברה כתוצאה מהשינוי כך שתוצאתו תהיה זהה למקרה של יחסי מזמין-ספק.

שירותי המפיץ

 1. המפיץ יאתר ארגונים פוטנציאליים אשר אפשר ויהיו מעוניינים להצטרף למערכת. המפיץ יעניק לאותם ארגונים הסברים מלאים ומדויקים לגבי השירותים השונים המוענקים על ידי החברה באמצעות המערכת.

 2. היה וארגון מסוים יהיה מעוניין להתקשר עם החברה בהסכם למתן שירותי המערכת, המפיץ ימסור לו את הקישור הייחודי.

 3. עשה אותו ארגון שימוש בקישור הייחודי, נרשם למערכת (בין לבדו ובין באמצעות המפיץ), הצטרפותו למערכת אושרה על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה, התחיל לקבל שירותים מהחברה באמצעות המערכת והחל לשלם תשלומים חודשיים קבועים לחברה, במצטבר, יהווה אותו ארגון, ארגון מזכה למפיץ.

תנאי תשלום

 1. התשלומים יותנו בהמצאת אישור ניהול ספרים בתוקף ובהתאם להוראות ניכוי המס במקור של המפיץ אשר יהיו בתוקף בעת ביצוע התשלום.

 2. התשלומים יתבצעו בתנאים של שוטף+10.

 3. עבור מפיצים החייבים במע”מ תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום כולל מע”מ. כמו כן, עמלת ההפצה תכלול מע”מ. 

 4. עבור מפיצים שאינם חייבים במע”מ, תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום לא כולל מע”מ, כמו כן, עמלת ההפצה לא תכלול מע”מ. 

 5. עמלת ההפצה תשולם על ידי החברה למפיץ גם לאחר תום תוקפו של ההסכם – למעט במקרה בו ההסכם בוטל על ידי החברה עקב הפרתו על ידי המפיץ.

 6. על אף האמור לעיל, היה וארגון שהופנה על ידי המפיץ קיבל לבקשתו הנחה בתשלומים החודשיים הקבועים, ארגון זה לא יהווה ארגון מזכה למפיץ.

 7. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל תכנית מפיצים זו עבור מפיץ אחד או יותר או להודיע למפיץ שארגון מסוים כבר לא יהווה ארגון מזכה למפיץ (להלן – “ביטול ארגון”) ובמקרה זה תשלם החברה למפיץ, עם ביטול התוכנית או עם ביטול הארגון, סכום חד פעמי בסך התשלום האחרון ששולם למפיץ כשהוא מוכפל ב-24 או בסך התשלום האחרון ששולם למפיץ בגין אותו ארגון כשהוא מוכפל ב-24, לפי העניין.

התחייבויות החברה

 1. לעמוד באמנת השירות כלפי הארגונים.

 2. מתן רישיון לא ייחודי ומוגבל בזמן למפיץ להפצת המערכת, ולשימוש בסימני המסחר והשירות שלה במסגרת הפעילות המוגדרת בתקנון זה. הרישיון האמור יפוג עם ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא.

 3. להעמיד לרשות המפיץ את הקישור הייחודי.

 4. החברה לא תשא בכל אחריות כלפי המפיץ לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למפיץ כתוצאה מכל דבר הנוגע במישרין או בעקיפין לתקנון זה ו/או לשירותים אשר יוענקו על ידי המפיץ לחברה.

 5. החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה, באופן חד צדדי וגם ללא כל נימוק:
  1. לבטל את ההסכם עם כל ארגון.
  2. לא לאשר הצטרפות ארגון למערכת.
  3. לדחות את בקשתו של מפיץ חדש להתקשר עימה במסגרת תקנון זה או בכל אופן אחר.

 6. החברה אינה מתחייבת שהמערכת תעמוד ב-100% Uptime ושתהא מוגנת לחלוטין מפני פריצות ונזקים ומפני גישה בלתי מורשית, תוכנות רוגלה וכיו”ב, אך מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה במאמצים שתחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך, בהתאם לתנאי ההצטרפות לשירותי המערכת.

התחייבויות המפיץ

 1. המפיץ מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה, ובסכום הנזק המלא, כתוצאה ישירה מכל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו לרבות פעילות הנוגדת תקנון זה.

 2. לא לעשות במסגרת שירותיו לחברה שימוש בחומרים כלשהם מבלי שהוא מחזיק בהיתרים או בהסכמות הנדרשות לצורך השימוש בחומרים אלה. כל שימוש בניגוד לאמור לעיל יהיה באחריות המפיץ בלבד.

 3. לא לפרסם ולהפיץ את המערכת באמצעים לא חוקיים, או באופן או בכלים שאינם עומדים באופן מלא בהוראות כל דין.

 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשמור על הכללים הנהוגים בתחום השיווק וההפצה הן מבחינת נורמות והן מבחינת הדין, לרבות לשון הרע, חוק “הספאם”, הטרדה ופגיעה בציבור וכל כלל שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או לאישום פלילי.

 5. המפיץ אינו רשאי להסב או למכור את זכויותיו וחובותיו המנויים על תקנון זה.

 6. המפיץ רשאי להציג את עצמו כמשווק של המערכת אך אינו מוסמך להציג את עצמו כנציג של החברה, לחתום בשמה, להתחייב בשמה וכד’.

 7. להמציא את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בחוק הנלווים לקבלת התשלום מההחברה, לרבות, להמציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקף בכל עת לפני קבלת תשלום.

שונות

 1. הודעות רשמיות בין הצדדים יועברו בדוא”ל בלבד.

 2. הדוא”ל של המפיץ יהיה הדוא”ל באמצעותו נרשם לתוכנית.

 3. הדוא”ל של החברה יופיע בדף יצירת הקשר של המערכת.

 4. הודעות בדוא”ל יחשבו כי התקבלו שלושה ימי עסקים לאחר שליחתן.

 5. החברה רשאית לתקן הוראות תקנון זה חד צדדית ללא הודעה מוקדמת.

 6. לבתי המשפט המוסמכים תל אביב תהא את סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או ביצועו.

דילוג לתוכן
אנו משתמשים בקבצי Cookie באתר שלנו. בלחיצה על "אישור", אתה מסכים לשימוש בכל העוגיות.
אישור